Yêu cầu:

Một công trình có yêu đặt tên biên bản như sau:

– BB Nghiệm thu nội bộ đặt là: 01/NTNB/….

– BB nghiệm thu công việc là: 01/NTCV/….

Trong khi phần mềm QLCL GXD có mục mã HSNT là cố định nên tên biên bản giống nhau hết. Hãy tìm giải pháp xử lý vấn đề này?

Hướng dẫn:

Bạn lưu ý là phần mềm QLCL GXD chạy trên nền Excel. Vì thế ngoài các lệnh và chức năng của phần mềm thì còn có các Hàm, Chức năng của Excel để sử dụng. Phần mềm QLCL GXD có thể tùy chỉnh đánh số biên bản theo cách đặt của bạn. Bạn sử dụng cách nối chuỗi bằng ký tự &, nối đoạn text thì phải đặt trong dấu “”.Ví dụ sau hướng dẫn bạn 1 cách sửa lại hiển thị mã cho biên bản nghiệm thu nội bộ. Bạn có thể sửa tương tự với các biên bản còn lại. Thực hiện như sau:

  • Bước 1:

–       Vào sheet Nghiệm thu nội bộ công việc (NT noi bo cong viec).

–       Đặt dấu nhắc chuột vào ô chưa công thức đánh số biên bản (ở đây là ô $O$5). Công thức cũ:

=”BIÊN BẢN SỐ: “&VLOOKUP($O$5;B_DMBBNTCV;COLUMN(‘Danh muc NT cong viec’!D$1);0)

 1

Hình 4.1 – Công thức mặc định đánh mã biên bản

  • Bước 2:

–       Ta sẽ sửa lại công thức đánh số biên bản ở thanh công thức như sau:

=”BIÊN BẢN SỐ: “&VLOOKUP($O$5;B_DMBBNTCV;COLUMN(‘Danh muc NT cong viec’!D$1);0)&”/NTNB/….”

 2

Hình 4.2 – Công thức đánh mã biên bản có thể chỉnh lại theo yêu cầu

Các bạn sửa tương tự với các biên bản còn lại.