Yêu cầu:

Hãy thêm thành phần ký biên bản hồ sơ nghiệm thu trong 1 file hồ sơ quản lý chất lượng công trình, sao cho Biên bản lấy mẫu vật liệu có 2 đại diện chủ đầu tư, 2 đại diện nhà thầu thi công, 2 đại diện đơn vị thí nghiệm.

Tương tự với các loại biên bản nghiệm thu khác.

Hướng dẫn:

Trường hợp biên bản có thêm thành phần tham gia ký ta sẽ làm như sau:

Ta vào sheet thông tin để thêm thành phần tham gia ký biên bản hoặc là thêm tên cán bộ ký biên bản vào những đơn vị đã có sẵn, mục đích của bước này là sau khi sang sheet ký biên bản ta có thể chọn được tên cán bộ sẽ ký.

 1

Hình 3.1a –Thêm thành phần ký biên bản

Chuyển sang sheet Ký biên bản thao tác chọn thành phần tham gia nghiệm thu:

 2

Hình 3.1b –Chọn cán bộ ký biên bản

Tùy yêu cầu của chủ đầu tư và tư vấn giám sát ta cho số lượng cán bộ có trong biên bản. Ví dụ: Tư vấn giám sát cho hai cán bộ trong thành phần tham gia nghiệm thu ở biên bản lấy mẫu vật liệu ta sẽ chọn ở cột thành phần hai dòng tư vấn giám sát. Tương tự với các thành phần khác ta cũng thao tác như trên.

Sang sheet Lấy mẫu vật liệu thực hiện thao tác như sau:

 3

Hình 3.2a –Bổ sung thành phần ký biên bản

 4

Hình 3.2b – Copy and Paste

Ta copy và paste tương tự như hình vẽ phần mềm sẽ tự động update tên mà ta đã chọn ở sheet Ký biên bản. Lưu ý ở phần cuối ta copy tên cán bộ bên trên rồi paste xuống dòng tên của cán bộ bên dưới phần mềm sẽ tự hiểu. Kết quả thu được sẽ như sau:

 5

Hình 3.3 – Hoàn tất việc thêm thành phần ký biên bản

Thực hiện hoàn toàn tương tự nếu muốn thêm thành phần tham gia ký tên với các biên bản nghiệm thu khác.