Yêu cầu: Sử dụng phần mềm QLCL GXD hãy lập hồ sơ nghiệm thu các công việc sau:

13-01-2015 10-28-51 AM

Hướng dẫn:

  • Bước 1: Mở phần mềm QLCL GXD

–       Thực hiện tương tự bài 1.

  • Bước 2: Khai báo thông tin cán bộ của các đơn vị trong dự án

–       Thực hiện tương tự bài 1.

  • Bước 3: Khai báo thông tin chức vụ những cán bộ tham gia ký hồ sơ

–       Thực hiện tương tự bài 1.

  • Bước 4: Nhập/tra mã hiệu và nội dung công việc cần nghiệm thu

–       Nếu công trình chia thành nhiều giai đoạn/hạng mục, bạn có thể nhập ngay GD vào cột Mã hiệu công việc để tạo giai đoạn nghiệm thu công việc

–       Tiến hành chọn chuột phải vào cột mã hiệu để tra mã hiệu và tên công việc

 1Hình 2.1 – Tra mã hiệu công việc

  • Bước 5: Nhập vị trí xây dựng, ký hiệu bản vẽ và tiêu chuẩn nghiệm thu phù hợp

–       Mã hồ sơ nghiệm thu, tên công việc và tiêu chuẩn tham khảo tự động được đưa ra sau khi tra mã hiệu công việc.

–       Bạn có thể sửa đổi tên công việc, nhập vị trí xây dựng, ký hiệu bản vẽ thiết kế của bộ phận công việc đang thi công.

–       Tiêu chuẩn tham khảo được tự động đưa ra, tương tự trong phần nghiệm thu vật liệu, bạn có thể thay đổi, tra cứu thêm vào tiêu chuẩn mới.

 2Hình 2.2 – Nhập các thông tin vị trí xây dựng, ký hiệu bản vẽ

  • Bước 6: Nhập các thông tin về thời gian nghiệm thu công việc

Thông tin thời gian nghiệm thu công việc bao gồm:

–       Thời gian lấy mẫu thí nghiệm (nếu có)

–       Thời gian nghiệm thu nội bộ

–       Thời gian lập phiếu yêu cầu nghiệm thu

–       Thời gian nghiệm thu công việc A-B

–       Ngày bắt đầu và kết thúc công việc trong nhật ký

(Xem trong hình 2.3)

3Hình 2.3 – Danh mục nghiệm thu công việc

  • Bước 7: Kiểm tra các biên bản nghiệm thu

Minh họa biên bản nghiệm thu công việc “Gia công và lắp dựng xong cốt thép cột C1 trục X1/Y1; X2/Y1; X3/Y1”:

 4Hình 2.3 – Biên bản nghiệm thu công việc