Khi nhập ngày tháng trong danh mục biên bản nghiệm thu có thể phần mềm của bạn hiển thị ngày tháng theo kiểu tháng trước, ngày sau như sau:

 Hình 2.29a – Hiển thị ngày tháng ngược

Hình 2.29a – Hiển thị ngày tháng ngược

 

Để đổi lại ngày trước, tháng sau trong Windows ta vào Control Panel kích vào Clock, Language, and Region

 1

Chọn mục Change the date, time, or number format

 2

Kích vào mục Additional settings trong hộp thoại Region and Language

 Hình 2.29b – Hộp thoại Region and Language

Hình 2.29b – Hộp thoại Region and Language

 

Kích vào tab Date, trong mục Short date đặt chế độ dd/MM/yyyy, rồi bấm OK.

 Hình 2.29c – Tab Date trong hộp thoại Region and Language

Hình 2.29c – Tab Date trong hộp thoại Region and Language

Sau khi thiết lập xong như trên, thông tin ngày tháng trong văn bản sẽ hiển thị đúng theo trình tự ngày trước, tháng sau như sau:

 Hình 2.29d – Ngày tháng đã hiển thị đúng

Hình 2.29d – Ngày tháng đã hiển thị đúng

Mucluc