Thao tác: Vào menu Hồ sơ/Các tùy chọn

 1Hình 2.26 – Menu hồ sơ/Các tùy chọn

 2Hình 2.27- Bảng các tùy chọn

STT

THIẾT LẬP

Ý NGHĨA

1

Sử dụng bảng kiểm tra đảm bảo chất lượng Trong Biên bản nghiệm thu công việc sẽ xuất hiện bảng nghiệm thu đảm bảo chất lượng với nội dung và phương pháp kiểm tra theo tiêu chuẩn hoặc tùy chỉnh.

2

Sử dụng bảng nghiệm thu khối lượng Trong biên bản nghiệm thu công việc sẽ xuất hiện bảng nghiệm thu khối lượng, với số liệu được liên kết từ  Bảng khối lượng

3

Thêm số hiệu bản vẽ vào biên bản nghiệm thu Trong biên bản nghiệm thu sẽ có thêm số hiệu bản vẽ được lấy từ danh mục biên bản nghiệm thu đã nhập

4

Thêm ký hiệu đạt trong bảng kiểm tra Trong bảng kiểm tra đảm bảo chất lượng sẽ có thêm ký hiệu đạt “

5

Tra lại tên công việc và đơn vị trong bảng khối lượng Sử dụng trong bảng khối lượng, hỗ trợ khi tra mã đơn giá cho công việc trong bảng khối lượng có thể tùy chọn đổi tên theo mã hiệu đơn giá hoặc tên hiện tại

6

Hiển thị trang tin Kích chọn để hiển thị trang tin Giá Xây Dựng khi khởi động phần mềm

7

Khôi phục mặc định Thiết lập lại các giá trị tùy chọn mặc định ban đầu cho phần mềm

 

7.1.  Sử dụng bảng kiểm tra đảm bảo chất lượng

Chú ý, sau khi bạn kích vào tùy chọn, bạn cần nhập thông tin bản vẽ vào và dùng lệnh tải biên bản từ danh mục hoặc bấm nút spin thì thông tin bản vẽ sẽ hiện ra.

–       Nếu chọn tùy chọn này thì biên bản sẽ hiện bảng như sau:

3Hình 2.28a – Mục b, sheet NT nội bộ công việc chuyển thành bảng

–       Nếu bỏ tùy chọn nói trên thì biên bản sẽ chuyển sang dạng như sau:

4Hình 2.28b – Mục b, sheet NT nội bộ công việc chuyển thành các dòng ghi thông tin

7.2.  Sử dụng bảng nghiệm thu khối lượng

Khi tích chọn tùy chọn  này, trong bảng nghiệm thu nội bộ công việc và nghiệm thu công việc sẽ xuất hiện bảng nghiệm thu khối lượng. Dữ liệu trong bảng này sẽ được nhập vào theo quy trình hướng dẫn trong Chương 3.

5Hình 2.29 – Bảng nghiệm thu khối lượng trong biên bản nghiệm thu công việc

7.3.  Thêm số hiệu bản vẽ vào biên bản nghiệm thu

Khi chọn tùy chọn này, thông tin từ cột Ký hiệu bản vẽ thiết kế trong sheet Danh mục nghiệm thu công việc sẽ hiển thị trong phần tài liệu làm căn cứ nghiệm thu của biên bản nghiệm thu nội bộ và biên bản nghiệm thu công việc.

6Hình 2.30a – Ký hiệu bản vẽ làm căn cứ nghiệm thu trong biên bản nghiệm thu nội bộ

 7Hình 2.30b – Ký hiệu bản vẽ làm căn cứ nghiệm thu trong biên bản nghiệm thu

7.4.  Thêm ký hiệu đạt trong bảng kiểm tra

–       Khi tích tùy chọn này, ký hiệu Đạt sẽ hiển thị trong bảng kiểm tra đảm bảo chất lượng. Ký hiệu Đạt này được quy định trong sheet Ts. Bạn có thể sửa thành ký hiệu x hoặc hoặc chữ Đạt hoặc tùy ý.

8Hình 2.31 – Ký hiệu Đạt trong bảng kiểm tra

7.5.  Hiển thị trang tin

Lựa chọn này cho phép Ẩn/Hiện trang tin lúc ban đầu khởi động phần mềm. Các thông tin cập nhật thường xuyên, mới nhất về văn bản mới, quy định mới của pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước và thông tin cập nhật phần mềm, hướng dẫn mới…

9Hình 2.32 – Trang tin xây dựng GXD

7.6.  Khôi phục mặc định

Khi kích chọn nút này, phần mềm sẽ trả lại trạng thái mặc định ban đầu cho các tùy chọn của phần mềm

10Hình 2.33 – Khôi phục về mặc định