Thực tế, có thể mỗi Chủ đầu tư, mỗi Tư vấn giám sát lại yêu cầu Nhà thầu làm theo các mẫu hồ sơ nghiệm thu khác nhau. Phần mềm QLCL GXD chú trọng phát triển tính năng Chọn mẫu hồ sơ. Người sử dụng có thể tùy chỉnh file mẫu hồ sơ theo yêu cầu, sau đó dùng lệnh Hồ sơ \ Chọn mẫu hồ sơ để chỉ đến file mẫu đó. Mỗi lần mở phần mềm QLCL GXD lên sẽ tạo 1 file hồ sơ mới từ mẫu đó.

Mẫu hồ sơ có thể ở dạng .xlt, .xltm, .xls, .xlsm.Chẳng hạn bạn có 1 file hồ sơ dạng .xlsm đã làm xong cho 1 công trình thì bạn có thể chọn luôn file đó làm mẫu hồ sơ.