2

5. Xuất bảng theo dõi bê tông

Trong quá trình thi công, các công tác bê tông cần lấy mẫu đưa đi thí nghiệm. Chức năng này hỗ trợ đưa các công tác bê tông trong Danh mục nghiệm thu công việc đã có ngày lấy mẫu thí nghiệm thống kê lại một bảng để theo dõi kết quả thí nghiệm R7, R14, R28 của bê tông.

 1

Hình 3.26 – Xuất bảng theo dõi bê tông

Kết quả thu được:

 2

Hình 3.27 – Bảng theo dõi kết quả thí nghiệm bê tông

 

nguyentheanh
 

Click Here to Leave a Comment Below 2 comments
Phạm Xuân Hiệp - 20/07/2017

sao tôi xuất nó không nhảy sang nhi! giúp hộ tôi với

Reply
Phạm Xuân Hiệp - 20/07/2017

Hướng dẫn hộ mình làm hồ sơ ép cọc với!

Reply

Leave a Reply: