5.1.  Tổng hợp công việc theo giai đoạn

Để đưa các công việc được nghiệm thu về khối lượng (Đã nhập “T” hoặc “N” vào cột Phát sinh), bạn vào menu Tiện ích/ Tổng hợp công việc theo giai đoạn.

Bạn chọn giai đoạn cần tổng hợp:

 1

Hình 3.13 – Tổng hợp khối lượng theo giai đoạn

Kết quả thu được trong sheet Khối lượng:

 2

Hình 3.14 – Khối lượng giai đoạn 1

5.2.  Tra mã hiệu đơn giá (nếu cần)

Bạn có thể tra mã hiệu đơn giá theo hợp đồng tương ứng với khối lượng công việc được nghiệm thu phụ vụ công tác thanh quyết toán.

Tiến hành nhập mã hiệu hoặc từ khóa trong cột Mã hiệu đơn giá, tương tự phần mềm Dự toán, Dự thầu hoặc Quyết toán GXD

 3

Hình 3.15 – Tra mã hiệu đơn giá cho phần khối lượng hoàn thành

 

5.3.  Nhập khối lượng thiết kế và diễn giải khối lượng hoàn thành thực tế

Bạn nhập khối lượng theo thiết kế, sau đó nhập khối lượng hoàn thành được nghiệm thu. Phần mềm hỗ trợ 2 cách nhập:

–       Nhập theo công thức tính toán

–       Nhập theo diễn giải DxRxC

 4

Hình 3.16 – Nhập khối lượng thiết kế và diễn giải khối lượng nghiệm thu

5.4.  Kiểm tra bảng nghiệm thu khối lượng trong biên bản nghiệm thu công việc

Sau khi hoàn thành việc nhập khối lượng hoàn thành theo giai đoạn, bạn có thể quay lại các biên bản nghiệm thu nội bộ công việc, nghiệm thu công việc để kiểm tra phần diễn giải khối lượng trong từng biên bản:

Vào menu Hồ sơ/Các tùy chọn/Sử dụng bảng nghiệm thu khối lượng

 5

Hình 3.17 – Sử dụng bảng nghiệm thu khối lượng

 

Sử dụng nút cuộn  (Spin) để thay đổi nội dung biên bản

 6

Hình 3.18 – Bảng khối lượng trong biên bản nghiệm thu công việc