Bạn cần mở phần mềm QLCL GXD trước, rồi tìm và mở file hồ sơ QLCL đang làm dở ra làm tiếp. Trình tự mở như sau:

 (1) Mở phần mềm QLCL GXD/ (2) Dùng nút Mở hồ sơ (hoặc Ctrl+O)/ (3) Tìm đến file đang làm dở để mở ra.