5. Lỗi không đúng đường dẫn cơ sở dữ liệu – Hướng dẫn sử dụng phần mềm QLCL GXD

Câu hỏi: Lỗi như trong hình thì xử lý thế nà? Không tạo được cả hồ sơ mới, không chạy cùng đc Dự thầu GXD. Tôi đã gỡ ra cài lại rồi không ăn thua?

 

Trả lời:

Có thể là khi bạn cài phần mềm không để ý nên đã cài phần mềm QLCL GXD vào chung thư mục với phần mềm Dự thầu GXD (C:\Du thau GXD). Hãy kiểm tra, nếu đúng thế thì cần gỡ phần mềm ra và cài vào thư mục C:\QLCL GXD.

Mucluc

nguyentheanh
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: