4. Mở file hồ sơ chất lượng ra làm tiếp – Hướng dẫn sử dụng phần mềm QLCL GXD

Bạn có thể mở phần mềm QLCL GXD trước, rồi tìm và mở file hồ sơ QLCL đang làm dở ra làm tiếp. Trình tự mở như sau:

1. Mở phần mềm QLCL GXD/ 2. Dùng nút Mở hồ sơ (hoặc Ctrl+O)/ 3. Tìm đến file đang làm dở để mở ra.
Mucluc

nguyentheanh
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: