Hồ sơ chất lượng là file Excel. Thao tác lưu: Sử dụng nút Lưu file  hoặc bấm Ctrl+S. Định dạng file lưu phải là .xlsm hoặc .xls.

2

 Hình 2.25 – Lưu file dự toán dạng . xlsm hoặc . xls

Chú ý : Sau khi lưu file lần đầu tiên đúng định dạng .xlsm hoặc .xls, từ sau chỉ cần bấm Ctrl+S như file Excel bình thường.

Lưu ý : Không lưu file dạng .xlsx – lưu dạng này sẽ làm mất các hàm của VBA khi mở ra thì toàn bộ file hồ sơ sẽ bị lỗi công thức tính khối lượng, không sử dụng được các nút chuyển bảng nhanh…, không tiếp tục thực hiện được các bước tiếp theo.