3. Lưu file hồ sơ chất lượng – Hướng dẫn sử dụng phần mềm QLCL GXD

Hồ sơ chất lượng là file Excel. Thao tác lưu: Sử dụng nút Lưu file  hoặc bấm Ctrl+S. Định dạng file lưu phải là .xlsm hoặc .xls.

 

1.3

Hình 3.3 -Lưu file dự toán dạng . xlsm hoặc . xls

Chú ý : Sau khi lưu file lần đầu tiên đúng định dạng .xlsm hoặc .xls, từ sau chỉ cần bấm Ctrl+S như file Excel bình thường. Không lưu file dạng .xlsx khi mở ra thì toàn bộ file hồ sơ dự toán sẽ bị lỗi công thức.

nguyentheanh
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: