3.1.  Nhập/tra mã hiệu và nội dung công việc cần nghiệm thu

–       Nếu công trình chia thành nhiều giai đoạn/hạng mục, bạn có thể nhập ngay GD vào cột Mã hiệu công việc để tạo giai đoạn nghiệm thu công việc

–       Tiến hành chọn chuột phải vào cột mã hiệu để tra mã hiệu và tên công việc

 1

Hình 3.8 – Tra mã hiệu công việc

3.2.  Nhập quy cách lấy mẫu thí nghiệm tại hiện trường

Đối với những công tác như bê tông, đầm nén đất, cấp phối,…cần lấy mẫu thí nghiệm. Chọn chuột phải vào dòng dưới tên công việc và nhập quy cách lấy mẫu:

 3

Hình 3.9 – Nhập quy cách lấy mẫu hiện trường

3.3.  Nhập vị trí xây dựng, ký hiệu bản vẽ và tiêu chuẩn nghiệm thu phù hợp

–       Mã hồ sơ nghiệm thu, tên công việc và tiêu chuẩn tham khảo tự động được đưa ra sau khi tra mã hiệu công việc.

–       Bạn có thể sửa đổi tên công việc, nhập vị trí xây dựng, ký hiệu bản vẽ thiết kế của bộ phận công việc đang thi công.

–       Tiêu chuẩn tham khảo được tự động đưa ra, tương tự trong phần nghiệm thu vật liệu, bạn có thể thay đổi, tra cứu thêm vào tiêu chuẩn mới.

 4

Hình 3.10 – Nhập các thông tin vị trí xây dựng, ký hiệu bản vẽ, thay đổi tiêu chuẩn

3.4.  Nhập các thông tin về thời gian nghiệm thu công việc

Thông tin thời gian nghiệm thu công việc bao gồm:

–       Thời gian lấy mẫu thí nghiệm (nếu có)

–       Thời gian nghiệm thu nội bộ

–       Thời gian lập phiếu yêu cầu nghiệm thu

–       Thời gian nghiệm thu công việc A-B

–       Ngày bắt đầu và kết thúc công việc trong nhật ký

(Xem trong hình 3.11)

3.5.  Phân biệt công việc có khối lượng thực hiện theo hợp đồng/phát sinh

Để phục vụ tổng hợp công việc theo giai đoạn, phân chia ra công việc thực hiện theo hợp đồng, công việc phát sinh ngoài hợp đồng được nghiệm thu và những công việc được nghiệm thu để đảm bảo chất lượng nhưng không xét đến khối lượng (công tác nghiệm thu bề mặt bê tông sau khi tháo ván khuôn…), bạn có thể nhập ký hiệu vào cột Phát sinh:

–       Nhập “T” cho những biên bản nghiệm thu công việc thi công theo hợp đồng

–       Nhập “N” cho những biên bản nghiệm thu công việc phát sinh ngoài hợp đồng

–       Để trống cho những biên bản nghiệm thu công việc chỉ xét đến yếu tố chất lượng

Tham khảo hình minh họa sau:

 

 2

Hình 3.11 – Danh mục nghiệm thu công việc