29. Muốn áp dụng một hồ sơ nghiệm thu cho toàn bộ biện bản – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng GXD

Câu hỏi: Tôi dùng nút spin để áp dụng một bản ghi cho toàn bộ các biên bản cùng một bộ nhưng không được, nên xử lý thế nào?

Trả lời:

Nút spin ở từng biên bản chỉ tác dụng cho chính sheet biên bản đó. Nếu muốn áp dụng một hồ sơ nghiệm thu cho toàn bộ các biên bản cùng loại, sử dụng chức năng Load biên bản từ danh mục (lệnh cuối cùng trong menu chuột phải, thao tác ở sheet Danh muc, anh tham khảo trong file hướng dẫn).
Mucluc

nguyentheanh
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: