28. Hiển thị các phương pháp kiểm tra tự động theo nội dung kiểm tra – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng GXD

Câu hỏi: Các phương pháp kiểm tra chưa tự động theo từng nội dung kiểm tra?

Trả lời:

Hiện phần mềm chưa có phần tự động đổ dữ liệu Phương pháp kiểm tra. Phiên bản này đã có tích hợp, nhưng CSDL đang để trống cột phương pháp. Nếu bạn muốn đổ dữ liệu phương pháp kiểm tra, bạn phải khai báo thêm dữ liệu vào file CSDL (C:\QLCL GXD\Dulieu\DSNDCV.mdb).
Mucluc

nguyentheanh
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: