2.1.  Các bảng thông tin, danh mục hồ sơ và thành phần ký biên bản

–       Sheet thông tin là nơi nhập thông tin của dự án công trình xây dựng, thông tin về các đơn vị, cá nhân tham gia công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng

1 Hình 2.16 – Sheet thông tin

 –       Sheet ký biên bản là nơi lựa chọn các thành phần tham gia ký biên bản nghiệm thu trong mỗi loại, nhóm biên bản, bao gồm:

+ Các biên bản lấy mẫu vật liệu

+ Các biên bản nghiệm thu nội bộ vật liệu, công việc hoặc giai đoạn

+ Các biên bản yêu cầu nghiệm thu vật liệu, công việc hoặc giai đoạn

+ Các biên bản nghiệm thu vật liệu, công việc hoặc giai đoạn A-B

 2Hình 2.17 – Sheet Ký biên bản

 –       Sheet danh mục hồ sơ dùng để theo dõi và quản lý hồ sơ, tập hợp những hồ sơ nghiệm thu đã lập.

3 Hình 2.18 – Sheet Danh mục hồ sơ

2.2.  Nhóm biểu mẫu nghiệm thu vật liệu

+ Lấy mẫu VL: Biên bản lấy mẫu vật liệu đầu vào tại hiện trường.

+ NT nội bộ vật liệu: Biên bản nghiệm thu nội bộ vật liệu.

+ YCNT vật liệu: Phiếu yêu cầu nghiệm thu vật liệu.

+ NT vật liệu: Mẫu biên bản nghiệm thu vật liệu.

+ Vật liệu nhập về: Dữ liệu về vật liệu từ danh mục nghiệm thu vật liệu được xuất sang đây để phân tích và tổng hợp tùy theo ý người dùng.

+ Tham khảo quy cách: Bảng tham khảo tiêu chuẩn áp dụng quy cách lấy mẫu.

 4Hình 2.19 – Nhóm sheet nghiệm thu vật liệu

2.3.  Nhóm biểu mẫu nghiệm thu công việc

–       LMTN: Lấy mẫu thí nghiệm hiện trường.

–       NT nội bộ công việc: Mẫu biên bản nghiệm thu nội bộ công việc.

–       YCNT công việc: Mẫu yêu cầu nghiệm thu công việc          .

–       NT công việc: Mẫu biên bản nghiệm thu công việc.

 5

Hình 2.20 – Nhóm sheet nghiệm thu công việc

 2.4.  Nhóm biểu mẫu nghiệm thu bộ phận/giai đoạn

–       NT nội bộ giai đoạn: Mẫu nghiệm thu nội bộ giai đoạn, hạng mục             .

–       YCNT giai đoạn: Mẫu yêu cầu nghiệm thu giai đoạn, hạng mục.

–       NT giai đoạn: Mẫu biên bản nghiệm thu giai đoạn, hạng mục.

 6Hình 2.21 – Nhóm sheet nghiệm thu bộ phận/giai đoạn

 2.5.  Nhóm biểu mẫu nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng

Nhóm iểu mẫu nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng bao gồm:

–       Nghiệm thu nội bộ hoàn thành hạng mục công trình đưa  vào sử dụng

–       Yêu cầu nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình đưa vào sử dụng

–       Nghiệm thu hoàn thành công trình/hạng mục công trình đưa vào sử dụng

 7Hình 2.22 – Nhóm sheet nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng

 2.6.  Bảng diễn giải khối lượng hoàn thành giai đoạn

Bảng diễn giải khối lượng hoàn thành giai đoạn phục vụ quản lý nghiệm thu khối lượng hoàn thành.

 8Hình 2.23 – Sheet nghiệm thu khối lượng