Câu hỏi: Phần mềm chạy trên những bản Win và Office nào? Tôi dùng Win8 64bit và Office 2013 64bit có được không?

Trả lời:

Phiên bản QLCL GXD lần này chạy trên tất cả các Win XP, Win7, Win8, Win8.1 dù 32bit hay 64bit. Chỉ mới hỗ trợ Office 32bit các phiên bản 2007, 2010, 2013. Phiên bản tôi chúng tôi sẽ nỗ lực cho ra bản chạy trên Office 64bit.

Mucluc