1.1.  In hồ sơ bằng lệnh in của Excel

Công việc lập các biên bản nghiệm thu, in ra phục vụ ký nghiệm thu giữa các bên có thể diễn ra hàng ngày. Bạn có thể in từng sheet hoặc in một nhóm các sheet (group) bằng lệnh in thông thường trong Excel.

1.2.  In bằng lệnh in liên hoàn trong phần mềm QLCL GXD

Để đáp ứng nhu cầu in ra cả một bộ hồ sơ QLCL công trình hoàn chỉnh và đầy đủ. Phần mềm được thiết kế thêm lệnh điều khiển in riêng cho phép bạn in toàn bộ hồ sơ, hoặc toàn bộ các biên bản theo loại.

–       Tính năng này cho phép bạn in liên hoàn, giúp bạn in ấn hồ sơ nhanh chóng với nhiều lựa chọn.

–       Thao tác: Vào menu Tiện ích/ In hồ sơ.

 5

Hình 3.29 – Menu tiện ích

–       Bảng lựa chọn In hồ sơ hiện lên.

 6

Hình 3.30a – Hộp thoại In hồ sơ

–       Chọn các hồ sơ cần in ở mục Tên hồ sơ với các tùy chọn:

 7

Hình 3.30b – Hộp thoại In hồ sơ

+ Chọn tất cả hồ sơ: Lưa chọn này sẽ chọn tất cả 3 loại hồ sơ nghiệm thu vật liệu; nghiệm thu công việc xây dựng và nghiệm thu hạng mục công trình, giai đoạn thi công. Nếu áp dụng lựa chọn này sẽ không cần sử dụng tùy chọn “Tên biên bản”.

+ 1. Nghiệm thu vật liệu: Sẽ đưa ra các lựa chọn in biên bản thuộc hồ sơ nghiệm thu vật liệu trong tùy chọn “Tên biên bản”.

+ 2. Nghiệm thu công việc xây dựng: Sẽ đưa ra các lựa chọn in biên bản thuộc hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng trong tùy chọn “Tên biên bản”.

+ 3. NT hạng mục CT& giai đoạn TCXD: Sẽ đưa ra các lựa chọn in biên bản thuộc hồ sơ nghiệm thu hạng mục công trình/giai đoạn thi công xây dựng trong tùy chọn “Tên biên bản”.

–       Chọn chi tiết các loại biên bản cần in trong tùy chọn “Tên biên bản”.

 

Hình 3.30c – Hộp thoại In hồ sơ

+ Các lựa chọn trong “Tên biên bản” sẽ tương tự như trong tùy chọn “Tên hồ sơ”, chúng ta sẽ chọn cho phù hợp với yêu cầu.

–       Chọn số công việc theo số thứ tự công việc trong danh mục

–       Chọn số lượng bản in ở mục “Số lượng bản in”.

–       Tùy chọn căn chỉnh dòng khi in: Tùy chọn này sẽ tự động căn chỉnh khi mục ký tên ở cuối trang in bị sang trang mới (phần mềm sẽ tự ngắt trang để phần ký tên ở cùng một trang).

–       In theo mã công việc:

 8

Hình 3.30d – Hộp thoại In hồ sơ

Tùy chọn này cho phép ta in hồ sơ phân loại theo công việc (ví dụ in hồ sơ nghiệm thu vật liệu Thép liền nhau, rồi đến Xi măng,…).