Bạn tiến hành vào Menu Dữ liệu/Nghiệm thu vật liệu

 3

Hình 3.32– Chỉnh sửa dữ liệu nghiệm thu vật liệu

Trong đây bạn có thể tùy chỉnh dữ liệu liên quan đến từng loại vật liệu cần nghiệm thu bao gồm:

–       Tiêu chuẩn nghiệm thu vật liệu tương ứng với mã vật liệu

–       Lấy mẫu vật liệu:

+     Kích thước mẫu

+ Phương pháp lấy mẫu (Tần suất lấy mẫu)

 4

Hình 3.33 – Chỉnh sửa dữ liệu nghiệm thu vật liệu