1.1.  Nhập thông tin người đại diện các bên tham gia dự án

Sau khi nhập thông tin dự án, công trình, hạng mục, gói thầu, hợp đồng và địa điểm xây dựng trong sheet Thông tin, ta tiến hành nhập thông tin về những đại diện của các bên tham gia nghiệm thu chất lượng bao gồm họ tên và chức vụ, những đại diện chính của các bên:

–       Chủ đầu tư

–       Đơn vị tư vấn giám sát

–       Đơn vị thi công

–       Đơn vị thiết kế

 1Hình 3.1 – Minh họa thông tin đại diện chủ đầu tư

1.2.  Lựa chọn cá nhân tham gia ký biên bản nghiệm thu

Khi lập biên bản nghiệm thu, tùy vào nhóm biên bản nghiệm thu các bên sẽ quy định gồm những thành phần tham gia ký kết là đơn vị nào? người nào đại diện?

Ta có thể lựa chọn thành phần tham gia ký biên bản theo đúng quy định thực tế bằng cách lựa chọn đại diện đơn vị tham gia trong sheet Ký biên bản:

–       Lựa chọn đơn vị tham gia ký nghiệm thu

–       Lựa chọn cá nhân đại diện của đơn vị tham gia

2Hình 3.2 – Lựa chọn cá nhân  đại diện