Tính năng này hỗ trợ trong bảng nghiệm thu khối lượng thi công, chỉ áp dụng trong sheet Khối lượng.

Thao tác: Menu tiện ích/ Tính lại diễn giải khối lượng.

 3

Hình 3.28 – Tiện ích tính lại diễn giải khối lượng

Khi bạn copy diễn giải khối lượng từ khối lượng trong phần mềm Dự toán GXD hay Dự thầu GXD, sử dụng tiện ích này để tính lại diễn giải khối lượng.