Bước 1. Vào thư mục C:\QLCL GXD\Temp, copy file QLCL Congtrinh.xltm sao lưu vào chỗ khác (đề phòng để khôi phục lại nếu khi sửa nhỡ tay xóa mất những phần quan trọng).

Bước 2. Quay lại thư mục C:\QLCL GXD\Temp, nhấn chuột phải vào file QLCL Congtrinh.xltm và chọn Open trong menu hiện ra để mở file.

Bước 3. Tiến hành chỉnh sửa các thông tin trong biểu mẫu phù hợp với yêu cầu của công trình (theo mẫu của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát hoặc Nhà thầu đưa ra).

Lưu ý:

–       Không mở bằng kích đúp chuột vì file template khi kích đúp chuột sẽ mặc định là tạo file mới (tương đương chọn New ở menu hiện ra).

–       Các bạn không nên mở phần mềm trong quá trình sửa file template.

–       Chú ý không xóa một số vị trí được đặt tên (Name) trong các sheet Excel là chỗ để phần mềm QLCL GXD đổ các thông tin.

 1

Hình 3.36 – Thư mục chứa file Template