1. Khởi động và giao diện:Menu Ribbon và giao diện ban đầu – Hướng dẫn sử dụng phần mềm QLCL GXD

1.1.  Menu Ribbon và giao diện ban đầu

–     Phần mềm QLCL GXD chạy sẽ mở Excel, tạo một hồ sơ Quản lý chất lượng mẫu và nạp vào các công cụ giúp bạn lập hồ sơ.

 Hình 2.1a - Menu Ribbon

Hình 2.1a – Menu Ribbon

–     Giao diện của phần mềm khi nạp vào Excel 2010 có dạng như sau:

 Hình 2.1b - Giao diện của phần mềm khi nạp vào Excel 2010

Hình 2.1b – Giao diện của phần mềm khi nạp vào Excel 2010

 

Mucluc

Nguyễn Thanh Tùng
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: