1.1.  Giao diện khi khởi động

Sau khi khởi động phần mềm sẽ tạo một file hồ sơ thanh quyết toán mới và nạp vào Excel 2010 như hình sau (giao diện trên Excel 2007 và Excel 2013 tương tự).

Excel 2007, 2010 và 2013 hỗ trợ menu Ribbon nên mới phát huy được các chức năng quản lý hồ sơ của phần mềm (Excel 2003 không hỗ trợ). Ngoài menu Ribbon, khi cần thiết bạn cũng có thể sử dụng menu phụ Add-ins. Các Menu lệnh còn lại của Excel như Home, Insert, Page Layout… bạn sử dụng bình thường như đang dùng Excel.

1

Hình 2.8 – Giao diện phần mềm với menu Ribbon

1.2.  Menu Ribbon Quản lý chất lượng

Menu Ribbon của phần mềm QLCL GXD tích hợp vào Excel gồm các nút lệnh, các menu con và các nút tích điều khiển như sau:

1.2.1. Menu Hồ sơ

2

Hình 2.9 – Menu Hồ sơ

 

STT

TÊN LỆNH

Ý NGHĨA

1

Tạo hồ sơ Tạo một file hồ sơ chất lượng mới

2

Mở hồ sơ Mở hồ sơ chất lượng ra làm tiếp

3

Lựa chọn cơ sở dữ liệu Chọn cơ sở dữ liệu tra cứu mã đơn giá công việc

4

Các tùy chọn Quy định các thông số cho phần mềm chạy

5

Chọn mẫu hồ sơ Chọn mẫu hồ sơ sử dụng mặc định với phần mềm
1.2.2. Menu Quản lý

Gồm các lệnh quản lý hồ sơ như xuất bảng tổng hợp công việc theo giai đoạn, xuất danh mục hồ sơ, xuất số liệu ghi ký và theo dõi bê tông.

 3

Hình 2.10 – Menu Quản lý

STT

TÊN LỆNH

Ý NGHĨA

1

Tổng hợp công việc theo giai đoạn

Tổng hợp các công việc nghiệm thu vào bảng khối lượng giai đoạn tương ứng

2

Xuất bảng vật liệu Tính năng này hỗ trợ bạn trong quản lý và theo dõi chi tiết vật liệu đầu vào đã được nghiệm thu

3

Xuất các danh mục hồ sơ Tính năng này hỗ trợ bạn thực hiện việc quản lý chung toàn bộ hồ sơ nghiệm thu

4

Xuất số liệu ghi nhật ký Xuất các thông tin, số liệu nghiệm thu đã được lưu trữ (coi như ghi nhật ký điện tử) nhưng chưa ghi ra sổ nhật ký để phục vụ ghi nhật ký.

5

Theo dõi bê tông Tính năng này cho phép bạn lập bảng theo dõi kết quả thí nghiệm bê tông.
1.2.3. Menu Tiện ích

4

Hình 2.11 – Menu Tiện ích

STT

TÊN LỆNH

Ý NGHĨA

1

Tính lại diễn giải khối lượng Tính năng này hỗ trợ bạn trong phần quản lý khối lượng, chỉ áp dụng trong sheet Khối lượng

2

In hồ sơ Tính năng này cho phép bạn in liên hoàn, giúpbạn in ấn hồ sơ nhanh chóng với nhiều lựa chọn
1.2.4. Menu Dữ liệu

Gồm các lệnh hỗ trợ chỉnh sửa dữ liệu nghiệm thu

5

Hình 2.12 – Menu Dữ liệu

STT

TÊN LỆNH

Ý NGHĨA

1

Nghiệm thu công việc Sử dụng để thêm/xóa/cập nhật dữ liệu liên quan đến nghiệm thu công việc

2

Nghiệm thu vật liệu Sử dụng để thêm/xóa/cập nhật dữ liệu liên quan đến nghiệm thu vật liệu

3

Tần suất lấy mẫu Sử dụng để thêm/xóa/cập nhật dữ liệu liên quan đến tần suất lấy mẫu nghiệm thu vật liệu

4

Tiêu chuẩn nghiệm thu Sử dụng để thêm/xóa/cập nhật dữ liệu về tiêu chuẩn nghiệm thu công việc và vật liệu
1.2.5. Menu Trợ giúp

Gồm các lệnh về hướng dẫn sử dụng, thông tin trợ giúp, phiên bản phần mềm…

 6

Hình 2.13 – Menu Trợ giúp

1.2.6. Các nút tích dùng để ẩn / hiện các nhóm sheet biên bản

Chạy phần mềm trên Excel 2007, 2010 và 2013 bạn sẽ thấy các nút này (Excel 2003 không hỗ trợ) để ẩn/hiện các nhóm sheet chứa biên bản hồ sơ chất lượng:

 7

Hình 2.14 – Các nút tích quản lý ẩn/hiện sheet

–       Hồ sơ chất lượng: Kích vào sẽ hiện/ẩn toàn bộ hồ sơ chất lượng.

–       Hồ sơ nghiệm thu: Ẩn/hiện các mục quản lý hồ sơ nghiệm thu theo nhóm biên bản.

+ Nghiệm thu vật liệu: Ẩn/hiện nhóm biên bản nghiệm thu vật liệu gồm 6 sheet: Danh mục nghiệm thu vật liệu; Lấy mẫu vật liệu; Nghiệm thu nội bộ vật liệu;Yêu cầu nghiệm thu vật liệu; Nghiệm thu vật liệu và vật liệu nhập về.

+ Nghiệm thu công việc: Ẩn/hiện nhóm biên bản nghiệm thu công việc gồm 4 sheet: Danh mục nghiệm thu công việc; Lấy mẫu thí nghiệm hiện trường (áp dụng cho công việc đắp đất, bê tông, các công việc có sử dụng vữa); Nghiệm thu nội bộ công việc; Yêu cầu nghiệm thu công việc và Nghiệm thu công việc.

+ Nghiệm thu giai đoạn: Tùy chọn ẩn hiện nhóm biên bản nghiệm thu giai đoạn gồm 4 sheet: Danh mục nghiệm thu giai đoạn; Nghiệm thu nội bộ giai đoạn; Yêu cầu nghiệm thu giai đoạn và Nghiệm thu giai đoạn.

–       Quản lý tiến độ: Ẩn/hiện các nội dung về lập và quản lýTiến độ thi công (tính năng này đang phát triển).

–       Quản lý khối lượng: Ẩn/hiện nhóm biên bản quản lý khối lượng gồm 2 sheet: Khối lượng và Tổng hợp khối lượng (tính năng này cũng đang phát triển).

–       Mặc định hiển thị: Chọn chế độ luôn ẩn hoặc hiển thị mặc định cho các sheet mỗi lần mở file hồ sơ. Sheet nào hay dùng thì chọn chế độ này.

1.3.  Menu chuột phải

Ngoại trừ một số vị trí có menu chuột phải riêng như Nhập quy cách lấy mẫu hay Chọn ngày tháng nghiệm thu trong các sheet Danh mục, thì khi kích phải vào vị trí bất kỳ bạn sẽ thấy menu chuột phải như hình dưới.

8

Hình 2.15 – Menu chuột phải trong các sheet Danh mục

Phía trên là các lệnh của Excel, phía dưới hiện tại phần mềm có thêm 3 lệnh: Chèn dòng, Đánh lại số thứ tự và Tải biên bản từ danh mục.

STT

TÊN LỆNH

Ý NGHĨA

1

Chèn dòng Dùng khi muốn chèn thêm n dòng vào các bảng

2

Đánh lại số thứ tự Đánh lại số thứ tự các bản ghi trong các sheet danh mục

3

Tải biên bản từ danh mục Đưa số liệu của 1 bản ghi vào tất cả các biên bản (NT nội bộ, yêu cầu NT, nghiệm thu…) tạo thành một bộ hoàn chỉnh

4

Cập nhật công tác chọn sang bảng khối lượng Đưa công tác được chọn từ danh mục công việc sang bảng khối lượng

5

Xóa công tác chọn Xóa bỏ công tác trong danh mục công việc và trong bảng khối lượng tại giai đoạn tương ứng.