Vào Menu Dữ liệu/Nghiệm thu công việc

 1Hình 3.31 – Dữ liệu nghiệm thu công việc

Trong đây bạn có thể tùy chỉnh dữ liệu liên quan đến từng công việc cần nghiệm thu bao gồm:

–       Tiêu chuẩn nghiệm thu tương ứng với mã công việc

–       Nội dung nghiệm thu:

+ Nội dung kiểm tra

+ Phương pháp kiểm tra

2Hình 3.32– Chỉnh sửa dữ liệu nghiệm thu công việc