1.2. Menu Ribbon Quản lý chất lượng – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng GXD

Menu Ribbon của Phần mềm QLCL GXD tích hợp vào Excel gồm các nút lệnh, các menu con và các nút tích điều khiển như sau:

1.2

Hình 3.1b – Menu Ribbon

Mucluc

nguyentheanh
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: