1.2.3. Menu Trợ giúp – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng GXD

Gồm các lệnh về hướng dẫn sử dụng, thông tin trợ giúp, phiên bản phần mềm…

1.2.3

Hình 3.1e – Menu Trợ giúp

Mucluc

nguyentheanh
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: