1

1.2.1. Menu Hồ sơ- Hướng dẫn sử dụng phần mềm QLCL GXD

Bao gồm các lệnh Tạo hồ sơ

Hình 3.1c – Menu Hồ sơ

STT

TÊN LỆNH

Ý NGHĨA

1

Tạo hồ sơ Tạo một file hồ sơ chất lượng mới

2

Mở hồ sơ Mở hồ sơ chất lượng ra làm tiếp

3

Các tùy chọn Quy định các thông số cho phần mềm chạy

4

Chọn mẫu hồ sơ Chọn mẫu hồ sơ sử dụng mặc định với phần mềm

Mucluc

nguyentheanh
 

Click Here to Leave a Comment Below 1 comments
Nguyen Minh Chanh - 25/06/2015

Anh Cho em xin pass dùng thử với!

Reply

Leave a Reply: