6. Chỉnh sửa CSDL tiêu chuẩn bị báo Read Only- Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng GXD

Câu hỏi: Tại sao khi vào chỉnh sửa, bổ sung thêm tiêu chuẩn vào CSDL tiêu chuẩn thì chỉ Read Only không chỉnh thêm được?

Trả lời: Để sửa Cơ sở dữ liệu phải tắt phần mềm thì sẽ không bị chế độ Read Only.

Mucluc

nguyentheanh
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: