23. Phần mềm QLCL GXD không có phiếu kiểm tra? – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng GXD

Câu hỏi: Phần mềm QLCL GXD không có phiếu kiểm tra?

Trả lời:

Phiên bản này phần mềm chưa có phiếu kiểm tra. Tùy loại bạn có thể tự chèn thêm vào biểu mẫu (template). Các phiếu kiểm tra, biên bản lấy mẫu bê tông, độ sụt sẽ có vào đợt nâng cấp sau ạ

 

Mucluc

nguyentheanh
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: