15. Tài liệu căn cứ nghiệm thu- Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng GXD

Câu hỏi: Hồ sơ đề xuất và Hợp đồng thi công tại sao lại để chung 1 dòng, vì Hồ sơ đề xuất và Hợp đồng không thể có cùng 1 số và cùng 1 ngày được?

Trả lời:

Đúng là nếu ghi chung dòng thì phải ghi số của cả hai loại, không thì phải tách ra. Chúng tôi sẽ nghiên cứu nâng cấp phần mềm và biểu mẫu ở điểm này.

Mucluc

nguyentheanh
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: