10. Quy cách lấy mẫu thí nghiệm – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng GXD

Câu hỏi: Phần nghiệm thu vật liệu có cửa sổ hướng dẫn về quy cách lấy mẫu thí nghiệm cụ thể để dễ tra cứu không?

Trả lời:

Quy cách lấy mẫu đang được biên soạn và sẽ đưa vào trong phiên bản cập nhật lần tới.
Mucluc

nguyentheanh
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: