30. Cơ chế co giãn dòng chứa tiêu chuẩn khi thay đổi bản ghi – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng GXD

Câu hỏi: Khi thay đổi các bản ghi biên bản nghiệm thu, giữa các biên bản có sự khác nhau về số lượng tiêu chuẩn, phần mềm có tự động co giãn biên bản?

Trả lời:

Các vấn đề về chọn nhiều tiêu chuẩn gây mất dòng hoặc mất định dạng chuẩn chiều cao dòng đã được xử lý từ phiên bản thứ 2.Khi thêm nhiều tiêu chuẩn thì chiều cao các dòng đã chỉnh sửa trong template vẫn giữ nguyên. Chuyển đổi qua lại giữa các bản ghi biên bản có lượng tiêu chuẩn khác nhau, phần mềm tự thay đổi chiều cao dòng phù hợp.
Mucluc

nguyentheanh
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: