14. Chức danh ở phần “Ký biên bản”- Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng GXD

Câu hỏi: Ở mục thành phần, có thể ghi rõ chức danh, để người sử dụng nhập không bị nhầm? Ví dụ: Mình ghi luôn người nào là Chỉ huy trưởng, người nào là kỹ thuật…

Trả lời:

Chức danh và tên người ký được quản lý tự động. Chỉ liệt kê một lần và khai báo người ký một lần.

 

Mucluc

nguyentheanh
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: