Thông tư số 19/2011/TT-BTC Archive

Khối lượng quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình

Chi phí đầu tư xây dựng giai đoạn kết thúc xây dựng, đưa dự án vào

Hướng dẫn lập biểu báo cáo quyết toán – Thông tư số 19/2011/TT-BTC

(Kèm theo Thông tư số 19 /2011/TT- BTC ngày14 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài

Điều 24. Tổ chức thực hiện – Thông tư số 19/2011/TT-BTC

1. Các dự án triển khai trước ngày có hiệu lực thi hành của Nghị định

Điều 23. Hiệu lực thi hành – Thông tư số 19/2011/TT-BTC

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2011,

Điều 22. Xử lý vi phạm – Thông tư số 19/2011/TT-BTC

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi thẩm tra quyết toán sai quy

Điều 21. Chế độ báo cáo, kiểm tra – Thông tư số 19/2011/TT-BTC

1. Chế độ báo cáo: 1.1. Đối với dự án Trung ương quản lý: 1.1.1. Chủ

Điều 20. Trách nhiệm trong quyết toán dự án hoàn thành – Thông tư số 19/2011/TT-BTC

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư: 1.1. Lập báo cáo quyết toán dự án hoàn

Điều 19. Thời hạn quyết toán – Thông tư số 19/2011/TT-BTC

Thời gian lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành được tính từ ngày ký

Điều 18. Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán; kiểm toán độc lập – Thông tư số 19/2011/TT-BTC

1. Xác định chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán, chi phí kiểm toán độc

Điều 17. Phê duyệt quyết toán – Thông tư số 19/2011/TT-BTC

1. Căn cứ báo cáo kết quả thẩm tra; người có thẩm quyền phê duyệt quyết