Chuyên mục: Thông tư số 19/2011/TT-BTC

Điều 18. Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán; kiểm toán độc lập – Thông tư số 19/2011/TT-BTC

1. Xác định chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán, chi phí kiểm toán độc lập: Định mức chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán và định mức chi phí kiểm toán dự án hoàn thành được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư được duyệt...

Read More

Điều 16. Thẩm tra quyết toán đối với dự án không kiểm toán báo cáo quyết toán – Thông tư số 19/2011/TT-BTC

Cơ quan thẩm tra thực hiện thẩm tra và lập báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành theo đúng trình tự như sau: 1. Đối với dự án, công trình, hạng mục công trình hoàn thành: 1.1. Thẩm tra hồ sơ pháp lý: – Thẩm...

Read More

Điều 15. Thẩm tra quyết toán đối với dự án đã kiểm toán báo cáo quyết toán – Thông tư số 19/2011/TT-BTC

Trên cơ sở kết quả Báo cáo kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành; cơ quan (đơn vị) chủ trì thẩm tra quyết toán thực hiện thẩm tra theo các nội dung sau: 1. Thẩm tra tính tuân thủ Chuẩn mực kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư...

Read More
Loading

Đầu tư cho cuộc đời

Đầu tư cho bản thân là lợi nhất

Kích để biết chi tiết về khóa học rất hay này