Chuyên mục: Thông tư số 10/2013/TT-BXD

2. Sơ lược về phần mềm QLCL GXD – Hướng dẫn sử dụng phần mềm QLCL GXD

Trong thực tế hiện nay, công tác quản lý chất lượng công trình nói chung và công việc Lập và quản lý hệ thống các biên bản nghiệm thu nói riêng có thể nói là rất “lôi thôi, bát nháo”. Cán bộ làm công tác lập và quản...

Read More

Phụ lục 8 (Kèm theo Thông tư số 10 /2013/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây dựng- Áp dụng cho các Bộ, Cơ quan ngang Bộ không phải là Bộ quản lý công trình chuyên ngành)

BỘ / CƠ QUAN NGANG BỘ         Số: ……./BC-Bộ/Cơ quan ngang bộ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc         ………………, ngày …… tháng...

Read More

Phụ lục 7 (Kèm theo Thông tư số 10 /2013/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2013của Bộ Xây dựng- Áp dụng cho Báo cáo của Bộ quản lý công trình chuyên ngành, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng)

BỘ QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CHUYÊN NGÀNH         Số: ……./BC-Bộ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc         ………………, ngày …… tháng...

Read More

Phụ lục 5 DANH MỤC HỒ SƠ HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH (Ban hành kèm theo Thông tư số 10 /2013/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây dựng)

HỒ SƠ CHUẨN BỊ  ĐẦU TƯ  XÂY DỰNG VÀ HỢP ĐỒNG 1. Quyết định về chủ trương đầu tư kèm theo Báo cáo đầu tư xây dựng công trình (báo cáo nghiên cứu tiền khả thi) hoặc quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư. 2. Quyết định phê duyệt...

Read More

Bảng III.2. Phân cấp công trình theo độ bền vững và bậc chịu lửa của nhà và công trình (QCVN 03:2012/BXD)(1)

Tiêu chí phân cấp Đơn vị Cấp công trình Đặc biệt I II 1. Độ bền vững (2) Bậc, niên hạn sử dụng Bậc I: Niên hạn sử dụng trên 100 năm Bậc II: Niên hạn sử dụng từ 50 năm đến 100 năm 2. Bậc chịu lửa (2) Bậc Bậc...

Read More
Loading

Đầu tư cho cuộc đời

Đầu tư cho bản thân là lợi nhất

Kích để biết chi tiết về khóa học rất hay này