Thông tư số 10/2013/TT-BXD Archive

2. Sơ lược về phần mềm QLCL GXD – Hướng dẫn sử dụng phần mềm QLCL GXD

Trong thực tế hiện nay, công tác quản lý chất lượng công trình nói chung và

Phụ lục 8 (Kèm theo Thông tư số 10 /2013/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây dựng- Áp dụng cho các Bộ, Cơ quan ngang Bộ không phải là Bộ quản lý công trình chuyên ngành)

BỘ / CƠ QUAN NGANG BỘ         Số: ……./BC-Bộ/Cơ quan ngang bộ CỘNG

Phụ lục 7 (Kèm theo Thông tư số 10 /2013/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2013của Bộ Xây dựng- Áp dụng cho Báo cáo của Bộ quản lý công trình chuyên ngành, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng)

BỘ QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CHUYÊN NGÀNH         Số: ……./BC-Bộ CỘNG

Phụ lục 6 (Kèm theo Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây dựng-Áp dụng cho Báo cáo của UBND cấp tỉnh)

UBND TỈNH/ THÀNH PHỐ   Số: ……………../BC-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Phụ lục 5 DANH MỤC HỒ SƠ HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH (Ban hành kèm theo Thông tư số 10 /2013/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây dựng)

HỒ SƠ CHUẨN BỊ  ĐẦU TƯ  XÂY DỰNG VÀ HỢP ĐỒNG 1. Quyết định về chủ

Phụ lục 4 (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây dựng)

……… (1) ………….. ________ Số:  …… / ……… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Phụ lục 3 (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây dựng)

…….(Tên Chủ đầu tư) ……… Số:  …… / ……… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Phụ lục 2 BẢN VẼ HOÀN CÔNG

1. Lập bản vẽ hoàn công:             a) Nếu các kích thước thực tế của công

V. CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Bảng V. Phân cấp các loại công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Mã

IV. CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

  Mã số Loại công trình Tiêu chí phân cấp Cấp công trình Đặc biệt I