Archive

Category Archives for "Thông tư số 09/2014/TT-BXD"

Điều 4. Quy định về chuyển tiếp

1. Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình được quyết định đầu tư trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì cấp công trình thuộc dự án được xác định theo Quyết định đầu tư;

2. Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình được quyết định đầu tư sau ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì cấp công trình thuộc dự án được xác định theo quy định của Thông tư này.

6. Bổ sung khoản 11 vào Điều 5 như sau:

“11. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ về việc lấy ý kiến quy định tại khoản 10 Điều này, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng có trách nhiệm tham gia ý kiến bằng văn bản gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng của Bộ Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải.

Nếu quá thời hạn nêu trên mà cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng không có văn bản tham gia ý kiến thì cơ quan chuyên môn về xây dựng của Bộ Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải có quyền thông báo kết quả thẩm tra đối với các công trình đường trong đô thị cho chủ đầu tư. Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng chịu trách nhiệm về việc không có ý kiến của mình.”

5. Bổ sung khoản 10 Điều 5 như sau:

“10. Khi thẩm tra thiết kế các công trình đường bộ trong đô thị, căn cứ thẩm quyền tương ứng được quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 7 Điều này, cơ quan chuyên môn về xây dựng của Bộ Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm lấy ý kiến của Cơ quan chuyên môn về xây dựng của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng về các hạng mục cây xanh, chiếu sáng, cấp nước, thoát nước, tuynel kỹ thuật và hạng mục hạ tầng kỹ thuật đô thị khác (nếu có) để đảm bảo tính đồng bộ, nâng cao hiệu quả sử dụng, tiết kiệm chi phí, bảo đảm cảnh quan và môi trường.”

4. Bổ sung khoản 9 Điều 5 như sau:

“9. Căn cứ điều kiện thực tế của các địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể ủy quyền thực hiện thẩm tra thiết kế đối với một số công trình cấp III, IV thuộc trách nhiệm thẩm tra của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ban quản lý các khu đô thị, Ban quản lý các khu công nghiệp thực hiện.”

3. Sửa đổi điểm d khoản 7 Điều 5 như sau:

“d) Sở Công Thương:

– Công trình cấp III, cấp II thuộc các loại: đường dây tải điện và trạm biến áp, nhà máy thủy điện, nhà máy nhiệt điện, nhà máy luyện kim, nhà máy sản xuất Alumin, trừ các công trình quy định tại điểm b khoản 4 Điều này.

– Công trình cấp IV, cấp III, cấp II thuộc các loại: nhà máy lọc hóa dầu, chế biến khí, nhà kho và tuyến đường ống (dẫn xăng, dầu, khí hóa lỏng), nhà máy sản xuất và kho chứa hóa chất nguy hiểm, nhà máy sản xuất và kho chứa vật liệu nổ công nghiệp, trừ các công trình quy định tại điểm c khoản 4 Điều này.”

2. Sửa đổi điểm a và điểm b khoản 4 Điều 5 như sau:

“4. Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Công thương thẩm tra:

a) Công trình cấp I trở lên không phân biệt nguồn vốn thuộc các loại: Đường dây tải điện và trạm biến áp, nhà máy thủy điện, nhà máy nhiệt điện, nhà máy luyện kim, nhà máy sản xuất Alumin, nhà máy lọc hóa dầu, chế biến khí, các công trình nhà kho và tuyến đường ống (dẫn xăng, dầu, khí hóa lỏng), nhà máy sản xuất và kho chứa hóa chất nguy hiểm, nhà máy sản xuất và kho chứa vật liệu nổ công nghiệp;

b) Công trình cấp II, cấp III thuộc các loại: Đường dây tải điện và trạm biến áp, nhà máy thủy điện, nhà máy nhiệt điện, nhà máy luyện kim, nhà máy sản xuất Alumin trong dự án đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Công thương quyết định đầu tư;”

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15 tháng 8 năm 2013

1. Sửa đổi điểm c khoản 2 Điều 4 như sau:

“c) Sự hợp lý của thiết kế để đảm bảo tiết kiệm chi phí trong xây dựng công trình: kiểm tra sự phù hợp giữa khối lượng chủ yếu của dự toán với khối lượng thiết kế; kiểm tra tính đúng đắn, hợp lý của việc áp dụng chế độ chính sách, vận dụng đơn giá xây dựng công trình, định mức xây dựng công trình, định mức tỷ lệ, dự toán chi phí tư vấn và các khoản mục chi phí khác, xác định giá trị dự toán công trình; đánh giá giải pháp thiết kế về tiết kiệm chi phí xây dựng.”

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 2 của Quy định Tổ chức giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 12/2013/TT-BXD ngày 31 tháng 7 năm 2013, như sau:

“2. Công trình đã được nghiệm thu hoàn thành, đưa vào sử dụng tối thiểu hết thời gian bảo hành đối với công trình tham dự Giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình xây dựng; công trình đã được nghiệm thu hoàn thành, đưa vào sử dụng đối với Giải thưởng Công trình chất lượng cao tính đến thời điểm đăng ký tham dự xét thưởng.”

6. Sửa đổi, bổ sung quy định về việc sử dụng phân cấp công trình tại Phụ lục I

a) Sửa đổi khoản I.1.1.2. Nhà ở riêng lẻ thuộc mục I.1.1 Nhà ở trong Bảng I.1 Phân cấp các loại công trình dân dụng như sau:

Mã số

Loại công trình

Tiêu chí phân cấp

Cấp công trình

Đặc biệt

I

II

III

IV

I.1.1 Nhà ở I.1.1.2. Nhà ở riêng lẻ (nhà biệt thự không nhỏ hơn cấp III)

Số tầng

> 7

≤ 7

                 

b) Bổ sung điểm d khoản I.1.2.3. Công trình thể thao: sân vận động, nhà thi đấu, tập luyện và công trình thể thao khác thuộc mục I.1.2 Công trình công cộng trong Bảng I.1 Phân cấp các loại công trình dân dụng như sau:

Mã số

Loại công trình

Tiêu chí phân cấp

Cấp công trình

Đặc biệt

I

II

III

IV

I.1.2

Công trình công cộng

I.1.2.3. Công trình thể thao: sân vận động, nhà thi đấu, tập luyện và công trình thể thao khác
d) Công trình thể thao dưới nước (Công trình thể thao Quốc gia không nhỏ hơn cấp I)

Sức chứa (nghìn chỗ)

Bể bơi thi đấu đạt tiêu chuẩn quốc tế, sức chứa > 7.5

Bể bơi thi đấu, sức chứa 5 ÷ 7.5

Bể bơi thi đấu, sức chứa 2 ÷ <5

Bể bơi thi đấu, sức chứa <2

Bể bơi cho thể thao phong trào

c) Sửa đổi điểm d khoản I.1.2.5 Công trình thương mại và dịch vụ thuộc mục I.1.2 Công trình công cộng trong Bảng I.1 Phân cấp các loại công trình dân dụng như sau:

Mã số

Loại công trình

Tiêu chí phân cấp

Cấp công trình

Đặc biệt

I

II

III

IV

I.1.2

Công trình công cộng

I.1.2.3. Công trình thương mại và dịch vụ
d) Cửa hàng, nhà hàng ăn uống, giải khát và công trình thương mại dịch vụ khác.

Tổng diện tích kinh doanh (nghìn m2)

> 3

0,5 ÷ 3

< 0,5

d) Sửa đổi điểm a khoản I.1.2.6 Công trình thông tin, truyền thông thuộc mục I.1.2 Công trình công cộng trong Bảng I.1 Phân cấp các loại công trình dân dụng như sau:

Mã số

Loại công trình

Tiêu chí phân cấp

Cấp công trình

Đặc biệt

I

II

III

IV

I.1.2

Côngtrìnhcông cộng

I.1.2.6. Công trình thông tin, truyền thông
a) Tháp thu, phát sóng viễn thông, truyền thanh, truyền hình, cột BTS

Chiều cao (m)

≥ 200

100 ÷ <200

50 ÷<100

35 ÷ <50

< 35

đ) Sửa đổi khoản II.1.5.1 Nhà máy (trung tâm) nhiệt điện thuộc mục II.1.5 Công trình năng lượng trong Bảng II.1 Phân cấp các loại công trình công nghiệp thuộc dây chuyền công nghệ sản xuất chính như sau:

Mã số

Loại công trình

Tiêu chí phân cấp

Cấp công trình

Đặc biệt

I

II

III

IV

II.1.5

Công trình năng lượng II.1.5.1 Nhà máy nhiệt điện

Tổng công suất (MW)

>2000

600­ ÷2000

50 ÷ < 600

5 ÷ <50

< 5

                 

e) Sửa đổi khoản II.1.5.11 Đường dây và trạm biến áp thuộc mục II.1.5 Công trình năng lượng trong Bảng II.1 Phân cấp các loại công trình công nghiệp thuộc dây chuyền công nghệ sản xuất chính như sau:

Mã s

Loại công trình

Tiêu chí phân cấp

Cấp công trình

Đặc biệt

I

II

III

IV

II.1.5

Công trình năng lượng II.1.5.11 Đường dây và trạm biến áp

Điện áp (kV)

≥500

220

110

< 110

                 

g) Sửa đổi khoản III.1.3.1 Chất thải rắn đô thị mục III.1.3 Xử lý rác thải Bảng III.1 Phân cấp các loại công trình hạ tầng kỹ thuật, như sau:

Mã số

Loại công trình

Tiêu chí phân cấp

Cấp công trình

Đặc biệt

I

II

III

IV

III.1.3

Xử lýchất thải rắn III.1.3.1 Chất thải rắn đô thị
a) Trạm trung chuyển

tấn/ngày đêm

> 100

> 50 ÷100

> 5 ÷50

< 5

b) Bãi chôn lấp chất thải rắn

ha

≥ 50

30 ÷ < 50

10 ÷ < 30

< 10

c) Nhà máy đốt, xử lý chế biến chất thải rắn

tấn/ngày đêm

≥500

100 ÷< 500

1 ÷ < 100

< 1

d) Khu xử lý chất thải rắn

ha

≥150

50 ÷ <150

< 50

                   

h) Sửa đổi khoản III.1.4.3 Nghĩa trang mục III.1.4 Công trình khác Bảng III.1 Phân cấp các loại công trình hạ tầng kỹ thuật như sau:

Mã số

Loại công trình

Tiêu chí phân cấp

Cấp công trình

Đặc biệt

I

II

III

IV

III.1.4

Công trình khác III.1.4.3 Nghĩa trang

ha

Nghĩa trang Quốc gia

> 60

30 ÷ <60

< 30

                 

i) Bổ sung khoản 5 phần Ghi chú của Bảng I.1, I.2 và I.3; khoản 5 phần Ghi chú Bảng II.1, II.2; khoản 4 phần Ghi chú của Bảng III.1, III.2; phần Ghi chú của Bảng IV nội dung sau:

“Các công trình tường chắn đất hoặc các loại vật liệu rời được xác định cấp theo công trình tường chắn Mục V.1.4 Bảng V.”

k) Sửa đổi mục IV.1.3 Đường trong đô thị và mục IV.1.4 Công trình đường nông thôn Bảng IV Phân cấp các loại công trình giao thông như sau:

Mã s

Loại công trình

Tiêu chí phân cấp

Cấp công trình

Đặc biệt

I

II

III

IV

IV.1

Đường bộ IV.1.3 Đường trong đô thị
a) Đường cao tốc đô thị; đường trục chính đô thị; đường trục đô thị

Tốc độ (km/h)

120

80

100

 

 

 

b) Đường liên khu vực

Tốc độ (km/h)

60

c) Đường chính khu vực; đường khu vực

Tốc độ (km/h)

60

40­ ÷50

d) Đường phân khu vực; đường nhóm nhà ở, vào nhà

Tốc độ (km/h)

40

20 ÷ 30

đ) Đường xe đạp; đường đi bộ

 

Cấp IV

IV.1.4 Đường nông thôn

Loại (theo QĐ số 315/QĐ-BGTVT ngày 23/2/2011)

Loại AH

Loại A

Loại

B

Loại C

                     

 

1 2 3