Thông tư số 09/2014/TT-BXD Archive

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 9 năm

Điều 4. Quy định về chuyển tiếp

1. Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình được quyết định đầu

6. Bổ sung khoản 11 vào Điều 5 như sau:

“11. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ về việc lấy

5. Bổ sung khoản 10 Điều 5 như sau:

“10. Khi thẩm tra thiết kế các công trình đường bộ trong đô thị, căn cứ

4. Bổ sung khoản 9 Điều 5 như sau:

“9. Căn cứ điều kiện thực tế của các địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có

3. Sửa đổi điểm d khoản 7 Điều 5 như sau:

“d) Sở Công Thương: – Công trình cấp III, cấp II thuộc các loại: đường dây

2. Sửa đổi điểm a và điểm b khoản 4 Điều 5 như sau:

“4. Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Công thương thẩm tra: a)

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15 tháng 8 năm 2013

1. Sửa đổi điểm c khoản 2 Điều 4 như sau: “c) Sự hợp lý của

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 2 của Quy định Tổ chức giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 12/2013/TT-BXD ngày 31 tháng 7 năm 2013, như sau:

“2. Công trình đã được nghiệm thu hoàn thành, đưa vào sử dụng tối thiểu hết

6. Sửa đổi, bổ sung quy định về việc sử dụng phân cấp công trình tại Phụ lục I

a) Sửa đổi khoản I.1.1.2. Nhà ở riêng lẻ thuộc mục I.1.1 Nhà ở trong Bảng I.1 Phân cấp