Nghị định số 15/2013/NĐ-CP Archive

V. CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1. Công trình thủy lợi: a) Hồ chứa nước; b) Đập ngăn nước (đập đất, đập

IV. CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

1. Đường bộ: Đường ô tô cao tốc các loại; đường ô tô, đường trong đô

III. CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

1. Cấp nước: Công trình khai thác nước thô, trạm bơm nước thô, công trình xử

II. CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

1. Công trình sản xuất vật liệu xây dựng: Nhà máy sản xuất xi măng; nhà

PHỤ LỤC PHÂN LOẠI CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (Ban hành kèm theo Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ) I. CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG

1. Nhà ở a) Nhà chung cư. b) Nhà ở riêng lẻ. 2. Công trình công

Điều 48. Tổ chức thực hiện

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ,

Chương 8. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều; 47. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm

Điều 46. Xử lý vi phạm về quản lý chất lượng công trình xây dựng

1. Khi phát hiện các hành vi vi phạm quy định của Nghị định này qua

Điều 45. Trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

1. Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Điều 44. Trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình