Trong thực tế hiện nay, công tác quản lý chất lượng công trình nói chung và