Author Archive

Khuyến mại cực khủng phần mềm Giá Xây Dựng

Phần mềm Giá Xây Dựng   Các khóa cứng đã chuẩn bị sẵn sàng cho mùa

Điều 19. Thanh toán hợp đồng xây dựng – Nghị định 37/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết về hợp đồng

Điều 19. Thanh toán hợp đồng xây dựng 1. Việc thanh toán hợp đồng xây dựng

Điều 18. Tạm ứng hợp đồng xây dựng – Nghị định 37/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết về hợp đồng

Điều 18. Tạm ứng hợp đồng xây dựng 1. Tạm ứng hợp đồng xây dựng là khoản kinh

Điều 17. Bảo đảm thanh toán hợp đồng xây dựng – Nghị định 37/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết về hợp đồng

Điều 17. Bảo đảm thanh toán hợp đồng xây dựng 1. Bảo đảm thanh toán hợp đồng xây

Điều 16. Bảo đảm thực hiện hợp đồng xây dựng – Nghị định 37/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết về hợp đồng

Điều 16. Bảo đảm thực hiện hợp đồng xây dựng 1. Bảo đảm thực hiện hợp

Điều 15. Giá hợp đồng xây dựng và điều kiện áp dụng – Nghị định 37/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết về hợp đồng

Điều 15. Giá hợp đồng xây dựng và điều kiện áp dụng 1. Giá hợp đồng

Điều 14. Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng – Nghị định 37/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết về hợp đồng

Điều 14. Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng 1. Thời gian thực hiện

Điều 13. Yêu cầu về chất lượng sản phẩm và nghiệm thu, bàn giao sản phẩm hợp đồng xây dựng – Nghị định 37/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết về hợp đồng

  1. Yêu cầu về chất lượng sản phẩm của hợp đồng xây dựng: a) Chất

Điều 12. Nội dung và khối lượng công việc của hợp đồng xây dựng – Nghị định 37/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết về hợp đồng

Điều 12. Nội dung và khối lượng công việc của hợp đồng xây dựng 1. Nội

Điều 11. Luật áp dụng và ngôn ngữ sử dụng cho hợp đồng xây dựng – Nghị định 37/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết về hợp đồng

Điều 11. Luật áp dụng và ngôn ngữ sử dụng cho hợp đồng xây dựng 1.