Trong biên bản nghiệm thu em bị đảo lôn ngày tháng như trong hình (kích vào