Archive

Monthly Archives: October 2015

3. Sơ đồ trình tự lập hồ sơ thanh toán hợp đồng theo đơn giá – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quyết toán GXD

1.1.  Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định

1.1.1. Phương pháp lập hồ sơ thanh toán hợp đồng đơn giá cố định

1

Hình 1.1. Phương pháp lập hồ sơ thanh quyết toán hợp đồng đơn giá cố định

1.1.2. Trình tự thực hiện trên phần mềm Quyết toán GXD

2

Hình 1.2. Lập hồ sơ thanh quyết toán hợp đồng đơn giá cố định

1.2.  Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

1.2.1. Phương pháp lập hồ sơ thanh toán hợp đồng đơn giá điều chỉnh

3

Hình 1.3. Phương pháp lập hồ sơ thanh quyết toán hợp đồng đơn giá điều chỉnh

1.2.2. Trình tự thực hiện trên phần mềm Quyết toán GXD

4

Hình 1.4. Lập hồ sơ thanh quyết toán hợp đồng đơn giá điều chỉnh

Mucluc

2. Giải thích từ ngữ liên quan – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quyết toán GXD

1.1.  Hợp đồng xây dựng

Hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự được thoả thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên để thực hiện một, một số hay toàn bộ công việc trong hoạt động xây dựng.

1.2.  Phụ lục của hợp đồng xây dựng

Phụ lục của hợp đồng xây dựng là tài liệu kèm theo hợp đồng xây dựng để quy định chi tiết, làm rõ, sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của hợp đồng xây dựng.

1.3.  Bảo đảm thực hiện hợp đồng

Bảo đảm thực hiện hợp đồng là việc bên nhận thầu thực hiện một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của mình trong thời gian thực hiện hợp đồng; được nộp cho bên giao thầu trước thời điểm hợp đồng có hiệu lực, được bên giao thầu chấp nhận và phải kéo dài cho đến khi chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành.

1.4.  Tạm ứng hợp đồng xây dựng

Tạm ứng hợp đồng xây dựng là khoản kinh phí mà bên giao thầu ứng trước cho bên nhận thầu để triển khai thực hiện các công việc theo hợp đồng.

1.5.  Bảo lãnh tạm ứng hợp đồng

Trước khi bên giao thầu thực hiện việc tạm ứng hợp đồng cho bên nhận thầu, thì bên nhận thầu phải nộp cho bên giao thầu bảo lãnh tạm ứng hợp đồng với giá trị tương đương khoản tiền tạm ứng. Giá trị của bảo lãnh tạm ứng hợp đồng sẽ được khấu trừ tương ứng với phần giá trị giảm trừ (chiết khấu) tiền tạm ứng qua mỗi lần thanh toán theo thoả thuận của các bên.

1.6.  Giá trị khối lượng hoàn thành theo hợp đồng

Là khoản giá trị tương ứng với khối lượng công việc nằm trong phạm vi hợp đồng ban đầu đã ký kết.

1.7.  Thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành

Là việc bên giao thầu có trách nhiệm thanh toán cho nhà thầu sau khi nhà thầu đã thực hiện đủ nghĩa vụ được quy ước trong hợp đồng theo giai đoạn thanh toán.

1.8.  Phát sinh trong hợp đồng

Là các công việc đã có đơn giá trong phạm vi hợp đồng ban đầu nhưng thực tế nghiệm thu khối lượng lớn hơn khối lượng theo hợp đồng ban đầu đã ký kết.

Lưu ý: Trường hợp hợp đồng theo đơn giá cố định có khối lượng phát sinh vượt quá 20% khối lượng theo hợp đồng, khi đó theo các văn bản pháp luật quy định và hướng dẫn có thể được điều chỉnh đơn giá cho phần khối lượng công việc vượt quá 20% khối lượng theo hợp đồng ban đầu đã ký.

1.9.  Phát sinh ngoài hợp đồng

Là các công việc được nghiệm thu khối lượng hoàn thành nhưng chưa có đơn giá trong hợp đồng ban đầu đã ký kết nhưng đã có đơn giá trong dự toán phần phát sinh.

1.10.  Quyết toán hợp đồng

Là tổng giá trị cuối cùng của hợp đồng mà bên giao thầu có trách nhiệm chuyển trả cho nhà thầu sau khi công trình được hoàn thành và được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và thỏa mãn các điều kiện vể thẩm tra, kiểm toán phê duyệt quyết toán.

Quyết toán hợp đồng còn có thể gọi là quyết toán A-B, quyết toán giữa chủ đầu tư và nhà thầu.

1.11.  Quyết toán vốn đầu tư

Quyết toán giữa chủ đầu tư và cấp có thẩm quyền liên quan (nhà nước, người quyết định đầu tư, cơ quan tài chính).

 

 
Mucluc

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG THANH QUYẾT TOÁN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quyết toán GXD

 

I.  CĂN CỨ PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG THANH QUYẾT TOÁN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

1.  Các văn bản quy định

A. Các văn bản hiện hành

–     Nghị định số 32/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

–     Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

–     Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/07/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

–     Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất .đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước

–     Thông tư số 19/2011/TT- BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước

–     Quyết định số 282/QĐ – KBNN ngày 20/04/2012 của Giám đốc Kho bạc Nhà nước về hướng dẫn phương pháp lập bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán.

–     Quyết định số 788/QĐ-BXD ngày 26/8/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình

–     Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ.

B. Các văn bản trước đây

–     Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

–     Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/05/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

–     Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/07/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

–     Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất .đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước

–     Thông tư số 19/2011/TT- BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước

–     Quyết định số 282/QĐ – KBNN ngày 20/04/2012 của Giám đốc Kho bạc Nhà nước về hướng dẫn phương pháp lập bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán.

–     Quyết định số 788/QĐ-BXD ngày 26/8/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình

–     Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ.

Mucluc