Archive

Monthly Archives: August 2014

Giáo trình hướng dẫn lập hồ sơ nghiệm thu vật liệu, nghiệm thu công việc, nghiệm thu giai đoạn

Giáo trình hướng dẫn lập hồ sơ nghiệm thu vật liệu, nghiệm thu công việc, nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu công trình… Lập và quản lý hồ sơ chất lượng công trình. Rất hay.

Tải Miễn phí giáo trình: Kích vào đây.

Phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD Tải ở đây.

Kênh video hướng dẫn sử dụng phần mềm QLCL GXD http://youtube.com/hosochatluong

43

Hướng dẫn sử dụng Quyết toán GXD

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.

CHƯƠNG 1. PHƯƠNG PHÁP LẬP HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG THANH QUYẾT TOÁN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG.

1. Các văn bản quy định. 

2. Giải thích từ ngữ liên quan.

2.1. Hợp đồng xây dựng.

2.2. Phụ lục của hợp đồng xây dựng. 

2.3. Bảo đảm thực hiện hợp đồng.

2.4. Tạm ứng hợp đồng xây dựng. 

2.5. Bảo lãnh tạm ứng hợp đồng. 

2.6. Giá trị khối lượng hoàn thành theo hợp đồng. 

2.7. Thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành. 

2.8. Phát sinh trong hợp đồng. 

2.9. Phát sinh ngoài hợp đồng. 

2.10. Quyết toán hợp đồng. 

2.11. Quyết toán vốn đầu tư. 

3. Phân loại hợp đồng theo hình thức giá hợp đồng. 

3.1. Hợp đồng trọn gói 

3.2. Hợp đồng đơn giá cố định. 

3.3. Hợp đồng đơn giá điều chỉnh. 

3.4. Hợp đồng theo thời gian. 

3.5. Hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm (%) 

II. PHƯƠNG PHÁP LẬP HỒ SƠ THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH   

1. Nguyên tắc thanh toán. 

1.1. Đối với hợp đồng trọn gói 

1.2. Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định. 

1.3. Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. 

1.4. Đối với hợp đồng theo thời gian. 

1.5. Đối với hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm (%) 

1.6. Đối với khối lượng công việc phát sinh ngoài hợp đồng. 

2. Nội dung hồ sơ thanh toán. 

3. Sơ đồ trình tự lập hồ sơ thanh toán hợp đồng theo đơn giá. 

3.1. Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định. 

3.2. Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

4. Giới thiệu Phụ lục 03.a, Phụ lục 04 và cách ghi các chỉ tiêu trong phụ lục.

4.1. Phụ lục 03.a – Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán 

4.2. Phụ lục 04 – Bảng xác định giá trị khối lượng công việc phát sinh ngoài hợp đồng đề nghị thanh toán

4.3. Cách ghi phần diễn giải trong các phụ lục.

CHƯƠNG 2. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHẦN MỀM QUYẾT TOÁN GXD

I. CÀI ĐẶT VÀ KÍCH HOẠT PHẦN MỀM QUYẾT TOÁN GXD.

1. Cài đặt phần mềm.

2. Kích hoạt Quyết toán GXD.

2.1. Nhập khoá mềm cho phần mềm.

2.2. Khóa cứng.

3. Khởi động phần mềm.

II. LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM QUYẾT TOÁN GXD.

1. Giao diện phần mềm trên Excel 2010.

2. Giao diện phần mềm trên Excel 2003.

3. Lưu hồ sơ thanh quyết toán.

4. Mở hồ sơ thanh quyết toán đã lưu.

5. Chọn cơ sở dữ liệu.

5.1. Tìm hiểu về dữ liệu CSV.

5.2. Nạp cơ sở dữ liệu vào phần mềm.

6. Các tùy chọn trong Quyết toán GXD.

6.1. Thẻ tùy chọn Chung.

6.2. Thẻ tùy chọn Thanh toán.

6.3. Thẻ tùy chọn Bảng đơn giá chi tiết

6.4. Thẻ tùy chọn Tiện ích.

7. Cấu hình Windows tối ưu để chạy Quyết toán GXD.

7.1. Cấu hình Windows để hiện định dạng file cần lưu

7.2. Cài đặt dấu chấm, dấu phẩy.

7.3. Cấu hình trường hợp tạo giai đoạn thanh toán hiển thị luôn giai đoạn 6.

III. CÁC MENU VÀ Ý NGHĨA CÁC LỆNH TÍNH TOÁN.

1. Các menu hiển thị trên ribbon Quyết toán GXD.

1.1. Menu Hồ sơ. 

1.2. Menu Giá thầu.

1.3. Menu Thanh toán.

1.4. Menu Quyết toán.

1.5. Menu Tiện ích.

1.6. Các nhóm tích chọn hiển thị

2. Các menu hiển thị khi chọn chuột phải 

2.1. Lệnh tính giá vật liệu/nhân công.

2.2. Tính giá ca máy. 

2.3. Sắp xếp bảng vật tư.

2.4. Cập nhật sau khi sửa.

2.5. Kết nối

2.6. Tạo lại bảng khối lượng.

2.7. Đưa khối lượng vào bảng quyết toán.

2.8. Thêm cự ly vận chuyển.

2.9. Chèn dòng.

2.10. Xóa dòng thừa.

2.11. Đổi đơn vị nhanh.

2.12. Đổi đơn vị các công tác được chọn.

CHƯƠNG 3. THỰC HÀNH VỚI PHẦN MỀM QUYẾT TOÁN GXD VÀ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG THANH QUYẾT TOÁN THƯỜNG GẶP.

I. HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH VỚI PHẦN MỀM QUYẾT TOÁN GXD.

1. Bài tập ví dụ 1.

1.1. Yêu cầu. 

1.2. Cho biết

1.3. Thực hiện. 

2. Bài tập ví dụ 2.

2.1. Yêu cầu.

2.2. Cho biết:

2.3. Thực hiện.

3. Bài tập ví dụ 3

3.1. Yêu cầu

3.2. Cho biết 

3.3. Thực hiện.

 

1

1.2.1. Menu Hồ sơ- Hướng dẫn sử dụng phần mềm QLCL GXD

Bao gồm các lệnh Tạo hồ sơ

Hình 3.1c – Menu Hồ sơ

STT

TÊN LỆNH

Ý NGHĨA

1

Tạo hồ sơ Tạo một file hồ sơ chất lượng mới

2

Mở hồ sơ Mở hồ sơ chất lượng ra làm tiếp

3

Các tùy chọn Quy định các thông số cho phần mềm chạy

4

Chọn mẫu hồ sơ Chọn mẫu hồ sơ sử dụng mặc định với phần mềm

Mucluc

30. Cơ chế co giãn dòng chứa tiêu chuẩn khi thay đổi bản ghi – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng GXD

Câu hỏi: Khi thay đổi các bản ghi biên bản nghiệm thu, giữa các biên bản có sự khác nhau về số lượng tiêu chuẩn, phần mềm có tự động co giãn biên bản?

Trả lời:

Các vấn đề về chọn nhiều tiêu chuẩn gây mất dòng hoặc mất định dạng chuẩn chiều cao dòng đã được xử lý từ phiên bản thứ 2.Khi thêm nhiều tiêu chuẩn thì chiều cao các dòng đã chỉnh sửa trong template vẫn giữ nguyên. Chuyển đổi qua lại giữa các bản ghi biên bản có lượng tiêu chuẩn khác nhau, phần mềm tự thay đổi chiều cao dòng phù hợp.
Mucluc

28. Hiển thị các phương pháp kiểm tra tự động theo nội dung kiểm tra – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng GXD

Câu hỏi: Các phương pháp kiểm tra chưa tự động theo từng nội dung kiểm tra?

Trả lời:

Hiện phần mềm chưa có phần tự động đổ dữ liệu Phương pháp kiểm tra. Phiên bản này đã có tích hợp, nhưng CSDL đang để trống cột phương pháp. Nếu bạn muốn đổ dữ liệu phương pháp kiểm tra, bạn phải khai báo thêm dữ liệu vào file CSDL (C:\QLCL GXD\Dulieu\DSNDCV.mdb).
Mucluc

31. Tìm kiếm một biên bản hoặc thông tin trong hồ sơ – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng GXD

Câu hỏi: Tôi muốn tìm kiếm một biên bản nào đó thì làm thế nào?

Trả lời:

Excel có chức năng tìm kiếm rất mạnh. Muốn tìm kiếm một thông tin nào đó bạn bấm tổ hợp phím tắt Ctrl+F, hộp thoại Find and Replace hiện ra, bạn nhập nội dung muốn tìm kiếm vào hộp thoại Find what:31

Bạn bấm vào Options, bỏ Match entire cell contents:

+ Nếu chỉ tìm trong sheet hiện tại thì trong Within bạn chọn Sheet rồi bấm Find Next (nút Find All để tìm tất cả các bản ghi thỏa mãn):

31.1

 

+ Nếu muốn tìm trong tất cả các sheet của file hồ sơ, trong Within bạn chọn Workbook rồi bấm Find Next hoặc Find All:

31.2
Mucluc

27. Sửa file template xong, chạy phần mềm lên thì báo – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng GXD

Câu hỏi: Khi tôi sửa file template và chạy phần mềm lên thì phần mềm hiện lên như trong hình. Nội dung kiểm tra không thay đổi khi thay đổi số bản ghi (File ban đầu chưa sửa vẫn Ok).

27

Trả lời:

Gặp thông báo này là do bạn copy dữ liệu từ một file Excel khác sang template mới và vẫn còn links vào file cũ. Để khắc phục bạn sửa lại (bỏ phần đường dẫn file trong các links công thức copy sang).
Mucluc

2.2. Khóa cứng – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng GXD

Nếu bạn sử dụng khóa cứng, chỉ việc cài phần mềm vào máy bằng file KhoacungQLChatLuongGXD.exe tương tự như trên nhưng không phải kích hoạt bằng khóa mềm nữa. Sau khi cài xong phần mềm bạn cắm khóa cứng vào cổng USB của máy tính là sử dụng được.

á

 Hình 2.10 Khóa cứng phần mềm QLCL GXD

Mucluc

2.1. Nhập khoá mềm cho phần mềm – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng GXD

Khoá mềm là một dãy mã bản quyền phần mềm được Công ty Giá Xây Dựng cung cấp cho người sử dụng.

Sau khi bạn chọn mục 2. Bấm vào đây để nhập mã kích hoạt như nói trên thì QLCL GXD sẽ hiện hộp thoại Đăng Ký Bản Quyền để bạn nhập thông tin kích hoạt như sau:

11

Hình 2.8 Thông tin của Ms Thu An để bạn liên hệ mua phần mềm

 Bạn nhập các thông tin, nhập mã kiểm tra (như ví dụ trên là omasitis). Sau đó bấm vào nút Đăng ký. Lưu ý: Trong hình trên dãy mã 6A435-2AE2A-1187E-B0BAB là do Công ty Giá Xây Dựng cung cấp cho bạn khi mua bản quyền phần mềm. Mỗi bản quyền dãy mã sẽ khác nhau và thường chỉ sử dụng kích hoạt cho 1 máy tính (tương tự như bạn nạp thẻ cào cho điện thoại trả trước). Các thông tin này để bảo vệ bản quyền sử dụng của bạn (khi bạn cài đặt lại Dự toán GXD, format ổ cứng, cài lại Win…) và cần nhận sự trợ giúp. Chúng tôi sẽ xác minh lại các thông tin bạn đã khai khi đăng ký, nếu thông tin cung cấp phù hợp thì mới đủ cơ sở để hỗ trợ.

Phần mềm thông báo như sau tức là kích hoạt đã thành công, bạn có thể sử dụng phần mềm vào công việc:

 1d

Hình 2.9 Hộp thoại xác nhận đã kích hoạt

Mucluc

1. Cài đặt phần mềm – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng GXD

Để cài đặt phần mềm QLCL GXD cần có file cài đặt. File cài đặt được cung cấp bởi Công ty Giá Xây Dựng. Bạn có thể tìm file cài đặt từ đĩa CD hoặc tải từ đường link được gửi qua email hoặc tải từ trang web được thông báo của công ty.

Bước 1: Kích đúp vào file cài đặt có tên SetupQLChatLuongGXD.exe nếu bạn dùng khóa mềm hoặc KhoacungQLChatLuongGXD.exe nếu bạn dùng bản khóa cứng, bạn sẽ gặp hộp thoại như hình 1

hình 1

Bước 2: Kích nút Đi tiếp sẽ đến màn hình chọn thư mục cài đặt như ở hình 2.2.hình 2hình 3

Chọn Tôi chấp nhận thỏa thuận này và bấm nút Đi tiếp bạn sẽ tới hộp thoại như hình 2.3:

Mặc định phần mềm sẽ được cài đặt vào thư mục C:\QLCL GXD. Bạn có thể chỉ định vị trí cài đặt bất kỳ. Khi đó kích vào nút Duyệt để chỉ đến vị trí bạn muốn cài đặt. Tuy nhiên, bạn nên cài đặt vào thư mục mặc định, phần mềm sẽ chạy ổn định và tiện sử dụng hơn.

Bước 3: Bạn kích vào nút Đi tiếp sẽ đến màn hình như hình 2.4. Để sau tiện khởi động phần mềm thì bạn chọn Tạo biểu tượng desktop rồi bấm vào nút Đi tiếp sẽ chuyển sang hình 2.5.

hìn 4hình 5

Bước 4: Các thông tin đã hoàn tất, giờ đã sẵn sàng cài đặt, nếu đổi ý bạn hãy bấm vào nút Lui lại để sửa lại thông tin. Nếu đồng ý bạn bấm vào nút Cài đặt, sau vài giây bạn sẽ thấy thông báo cài đặt thành công như ở hình 2.6.

6

Hình 2.6

Bước 5: Kích vào nút Hoàn tất, phần mềm sẽ khởi động lần đầu tiên và hiện ra hộp thoại kích hoạt, bạn chọn mục 2. Bấm vào đây để nhập mã kích hoạt và chuyển sang làm theo hướng dẫn của mục kích hoạt.

7

Hình 2.7

Mucluc

1 2 3 19