Tháng: Tháng Tám 2014

Giáo trình hướng dẫn lập hồ sơ nghiệm thu vật liệu, nghiệm thu công việc, nghiệm thu giai đoạn

Giáo trình hướng dẫn lập hồ sơ nghiệm thu vật liệu, nghiệm thu công việc, nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu công trình… Lập và quản lý hồ sơ chất lượng công trình. Rất hay. Tải Miễn phí giáo trình: Kích vào đây. Phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD Tải ở đây. Kênh video hướng dẫn sử dụng phần mềm QLCL GXD...

Read More

Hướng dẫn sử dụng Quyết toán GXD

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU. CHƯƠNG 1. PHƯƠNG PHÁP LẬP HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN. I. CĂN CỨ PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG THANH QUYẾT TOÁN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG. 1. Các văn bản quy định.  2. Giải thích từ ngữ liên quan. 2.1. Hợp đồng xây dựng. 2.2. Phụ lục của hợp đồng xây dựng.  2.3. Bảo đảm thực hiện hợp đồng. 2.4. Tạm ứng hợp đồng xây dựng.  2.5. Bảo lãnh tạm ứng hợp đồng.  2.6. Giá trị khối lượng hoàn thành theo hợp đồng.  2.7. Thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành.  2.8....

Read More

1.2.1. Menu Hồ sơ- Hướng dẫn sử dụng phần mềm QLCL GXD

Bao gồm các lệnh Tạo hồ sơ Hình 3.1c – Menu Hồ sơ STT TÊN LỆNH Ý NGHĨA 1 Tạo hồ sơ Tạo một file hồ sơ chất lượng mới 2 Mở hồ sơ Mở hồ sơ chất lượng ra làm tiếp 3 Các tùy chọn Quy định các thông số cho phần mềm chạy 4 Chọn mẫu hồ sơ Chọn mẫu hồ sơ sử dụng mặc định với phần...

Read More

30. Cơ chế co giãn dòng chứa tiêu chuẩn khi thay đổi bản ghi – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng GXD

Câu hỏi: Khi thay đổi các bản ghi biên bản nghiệm thu, giữa các biên bản có sự khác nhau về số lượng tiêu chuẩn, phần mềm có tự động co giãn biên bản? Trả lời: Các vấn đề về chọn nhiều tiêu chuẩn gây mất dòng hoặc mất định dạng chuẩn chiều cao dòng đã được xử lý từ phiên bản thứ 2.Khi thêm nhiều tiêu chuẩn thì chiều cao các dòng đã chỉnh sửa trong template vẫn giữ nguyên. Chuyển đổi qua lại giữa các bản ghi biên bản có lượng tiêu chuẩn khác nhau, phần mềm tự thay đổi chiều cao dòng phù...

Read More

28. Hiển thị các phương pháp kiểm tra tự động theo nội dung kiểm tra – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng GXD

Câu hỏi: Các phương pháp kiểm tra chưa tự động theo từng nội dung kiểm tra? Trả lời: Hiện phần mềm chưa có phần tự động đổ dữ liệu Phương pháp kiểm tra. Phiên bản này đã có tích hợp, nhưng CSDL đang để trống cột phương pháp. Nếu bạn muốn đổ dữ liệu phương pháp kiểm tra, bạn phải khai báo thêm dữ liệu vào file CSDL (C:\QLCL...

Read More

Đầu tư cho cuộc đời

Đầu tư cho bản thân là lợi nhất

Kích để biết chi tiết về khóa học rất hay này