Select Page

Month: August 2014

Giáo trình hướng dẫn lập hồ sơ nghiệm thu vật liệu, nghiệm thu công việc, nghiệm thu giai đoạn

Giáo trình hướng dẫn lập hồ sơ nghiệm thu vật liệu, nghiệm thu công việc, nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu công trình… Lập và quản lý hồ sơ chất lượng công trình. Rất hay. Tải Miễn phí giáo trình: Kích vào đây. Phần mềm Quản lý...

Read More

28. Hiển thị các phương pháp kiểm tra tự động theo nội dung kiểm tra – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng GXD

Câu hỏi: Các phương pháp kiểm tra chưa tự động theo từng nội dung kiểm tra? Trả lời: Hiện phần mềm chưa có phần tự động đổ dữ liệu Phương pháp kiểm tra. Phiên bản này đã có tích hợp, nhưng CSDL đang để trống cột phương pháp. Nếu...

Read More